وقتی بلاگ آدمای موفق رو میخونم از خودم بدم میاد. از بی ارادگیم، تنبل بودنم، هیچ کاری نکردنم.
وقتی بلاگ آدمای موفق رو میخونم از خودم بدم میاد. از بی ارادگیم، تنبل بودنم، هیچ کاری نکردنم.


+ 1396/4/21ساعت 22:54 ،فلانی |