پنج ماهه که پیاده روی میکنم. امروز بعد مدتها دویدم :-) خیلی خوب بود.فردا زومبا دارم باز. نگرانم دانشگا وقتاش به زومبا نخوره و دیگه نتونم برم. ورزش به این فانی
پنج ماهه که پیاده روی میکنم. امروز بعد مدتها دویدم :-) خیلی خوب بود.
فردا زومبا دارم باز. نگرانم دانشگا وقتاش به زومبا نخوره و دیگه نتونم برم. ورزش به این فانی و اکتیوی از کجا بیارم خب؟ و جیم به این نزدیکی؟
+ 1396/5/1ساعت 15:01 ،فلانی |