هرشب دلم میخواد برم دوچرخه سواری. امشب دیگه وااقعا میرم نو متر وات. پولش زیاده و هفته ای یه بار بیشتر نمیتونم برم بات استیل.
هرشب دلم میخواد برم دوچرخه سواری. امشب دیگه وااقعا میرم نو متر وات. پولش زیاده و هفته ای یه بار بیشتر نمیتونم برم بات استیل.
+ 1396/5/1ساعت 15:02 ،فلانی |