شب دیره. امشب چی آموختم؟ trash internet خود را محدود کنید وگرنه احساس بدبختی خواهید کرد. به موقع بخوابید. نو فون قبل از خواب.
شب دیره. امشب چی آموختم؟ trash internet خود را محدود کنید وگرنه احساس بدبختی خواهید کرد. به موقع بخوابید. نو فون قبل از خواب.

+ 1396/5/3ساعت 01:30 ،فلانی |