یک. مواظب باش خریدهات رو تو تاکسی جا نذاری. اگه جا میشه بذار تو کیفت.
یک. مواظب باش خریدهات رو تو تاکسی جا نذاری. اگه جا میشه بذار تو کیفت.
+ 1396/5/4ساعت 21:17 ،فلانی |