دو. وقتی آشنا می بینی اورری اکت نکن و بیش از حد راجبش حرف نزن.
دو. وقتی آشنا می بینی اورری اکت نکن و بیش از حد راجبش حرف نزن.
+ 1396/5/4ساعت 21:18 ،فلانی |