از این گوشی بدم میاد. دستم رو درد میاره گرفتنش. دلم میخواد کلی چیز بنویسم ولی از نظر فیزیکی اذیتم.
از این گوشی بدم میاد. دستم رو درد میاره گرفتنش. دلم میخواد کلی چیز بنویسم ولی از نظر فیزیکی اذیتم.
+ 1396/5/5ساعت 22:57 ،فلانی |