دارم اکسپریمنت می کنم. که ببینم چی جواب میده و چی نه.خوشحالم؟ خوشحالم. گیجم تا حدی ولی خوشحالم. چون دارم تلاش می کنم.

دارم اکسپریمنت می کنم. که ببینم چی جواب میده و چی نه.

خوشحالم؟ خوشحالم. گیجم تا حدی ولی خوشحالم. چون دارم تلاش می کنم.


+ 1396/7/3ساعت 18:35 ،فلانی |