کلاسم کنسل شده و آمده ام خانه. حس بعد از امتحانهای مدرسه را دارم. در حال کشف کردن آهنگهای جدید برای جایگزینی آهنگهای تابستان ام. Wild Eyed گوش میکنم، چای گذاشته

کلاسم کنسل شده و آمده ام خانه. حس بعد از امتحانهای مدرسه را دارم. در حال کشف کردن آهنگهای جدید برای جایگزینی آهنگهای تابستان ام. Wild Eyed گوش میکنم، چای گذاشته ام که خوابم کمی بپرد و می خواهم برای الان تا هفته ی بعد برنامه بریزم.


+ 1396/7/4ساعت 11:41 ،فلانی |