هرچقدر بیشتر میخوانم به خواندن تشنه تر می شنوم. میخواهم افلاطون و مولیر و غسین و پوپ بخوانم و میدانم که برای خواندن همه چیز وقت نخواهم داشت، و نباید یادم برود خ
هرچقدر بیشتر میخوانم به خواندن تشنه تر می شنوم. میخواهم افلاطون و مولیر و غسین و پوپ بخوانم و میدانم که برای خواندن همه چیز وقت نخواهم داشت، و نباید یادم برود خواندن همه چیز نیست. که تفکر هم مهم است، و چه بسا مهم تر. دلم میخواهد هنر را بفهمم، نقاشی را بفهمم، موسیقی را، سینما را، دنیا را. دنیا مال من است و می خواهم هر چه زودتر همه اش را کشف کنم.
+ 1396/7/6ساعت 19:09 ،فلانی |