تصمیم گرفتم امروز را از درس و مشق مرخصی بگیرم. همه ی دانش دنیا چه ارزشی دارد اگر نتوانی روزهای بارانی خانه بمانی، چای بنوشی و با موسیقی متن دیسکاوری ویکلی کارها

تصمیم گرفتم امروز را از درس و مشق مرخصی بگیرم. همه ی دانش دنیا چه ارزشی دارد اگر نتوانی روزهای بارانی خانه بمانی، چای بنوشی و با موسیقی متن دیسکاوری ویکلی کارهایت را سر و سامان بدهی؟


+ 1396/7/13ساعت 08:04 ،فلانی |