روز اول پریودم است. می دانم که روزهای اول را فقط باید گذراند. انتظار هیچ کار مفیدی نمی توانم داشته باشم. خواب ِ عصر هنوز در چشمانم مانده. این دو سه روز که بگذرد

روز اول پریودم است. می دانم که روزهای اول را فقط باید گذراند. انتظار هیچ کار مفیدی نمی توانم داشته باشم. خواب ِ عصر هنوز در چشمانم مانده. این دو سه روز که بگذرد این را درست می کنم. این انتظار برایم سخت است، همیشه خواسته ام چیزها را در همان لحظه درست کنم. از این رخوت و سستی بیزارم اما می دانم صبر گاهی لازم است. 


+ 1396/7/18ساعت 21:01 ،فلانی |