خسته ام. دلم می خواهد بخوابم و بیدار شوم و این سنگینی، این دندان درد مزمن، این انقباضها تمام شده باشند.
خسته ام. دلم می خواهد بخوابم و بیدار شوم و این سنگینی، این دندان درد مزمن، این انقباضها تمام شده باشند.
+ 1396/7/18ساعت 21:02 ،فلانی |