آهنگهای Keaton Henson زیادی لُخت و واقعی ان. از شنیدن بعضی هاشون می ترسم. وقتی می‌خونه let us be, just be، و بعد از چند ثانیه اعتراف می‌کنهBut the truth is I ne

آهنگهای Keaton Henson زیادی لُخت و واقعی ان. از شنیدن بعضی هاشون می ترسم. وقتی می‌خونه let us be, just be، و بعد از چند ثانیه اعتراف می‌کنه
But the truth is I need you
To tell me I'm worthy
Of all this great living
That I've been doing.


و اون Don't forget هایی که مو رو به تنم سیخ می‌کنن. به Keaton Henson فکر می‌کنم که داره کشیده می‌شه توی قبرش و ناخن‌هاش رو فرو می‌کنه تو زمین و تو چشمهای من نگاه می‌کنه و التماس می‌کنه که  Don't forget me. و من وحشت می‌کنم از این حجم ِ صداقت، از این برهنگی.


+ 1396/7/20ساعت 17:49 ،فلانی |