شیرینی؟ از اول هم شیرینی داشت؟ استرس و اشک و احساس گناه خفه کننده شیرینی دارد؟شیرینی نداشت. شیرینی اش تلخ بود.نمی خواهم برگردم. نمی خواهم.

شیرینی؟ از اول هم شیرینی داشت؟ استرس و اشک و احساس گناه خفه کننده شیرینی دارد؟

شیرینی نداشت. شیرینی اش تلخ بود.

نمی خواهم برگردم. نمی خواهم.


+ 1396/7/25ساعت 16:12 ،فلانی |