هفته ی قبل از نظر درس خواندن خیلی بد بود. این هفته قرار است بهتر باشد، و قرار است این هفته Rome را تمام کنم. به خدا باید برای سریال و فیلم هم برنامه بریزم وگرنه

هفته ی قبل از نظر درس خواندن خیلی بد بود. این هفته قرار است بهتر باشد، و قرار است این هفته Rome را تمام کنم. به خدا باید برای سریال و فیلم هم برنامه بریزم وگرنه نمی بینم.


+ 1396/7/29ساعت 16:50 ،فلانی |