امروز از آن روزهاست که باید روی تخت دراز بکشم، به سقف زل بزنم و فکر کنم Not today.

امروز از آن روزهاست که باید روی تخت دراز بکشم، به سقف زل بزنم و فکر کنم "Not today."


+ 1396/8/5ساعت 19:18 ،فلانی |