امروز بعد از مدت‌ها با زهرا حرف زدم. خوب بود؟ خوب بود. حس بهتری داشتم. انگار من را همین‌طور که هستم پذیرفته باشد. همین‌طور loud و bold و messy.
امروز بعد از مدت‌ها با زهرا حرف زدم. خوب بود؟ خوب بود. حس بهتری داشتم. انگار من را همین‌طور که هستم پذیرفته باشد. همین‌طور loud و bold و messy.
+ 1396/8/14ساعت 23:34 ،فلانی |