احساس ميكنم شكست خورده ام. چرا؟ چون شيرين شغل ويراستاري و ترجمه دارد و من نه. مرضيه كتاب چاپ كرده و من نه. پگاه رشته ي مفيد ميخواند و من نه.حس بدي ست. توهم بقيه
احساس ميكنم شكست خورده ام. چرا؟ چون شيرين شغل ويراستاري و ترجمه دارد و من نه. مرضيه كتاب چاپ كرده و من نه. پگاه رشته ي مفيد ميخواند و من نه.
حس بدي ست. توهم بقيه موفق اند و من نه. دلم ميخواست جاي شيرين يا مرضيه يا پگاه باشم؟ نه. دلم ميخواهد كتاب ترجمه كنم؟ نمي دانم. دلم ويراستاري ميخواهد؟ ميخواهد. :) قطعا ميخواهد. دلم مقاله نوشتن ميخواهد و ويراستاري و خواندن و يادگيري و استراحت و خواب. امروز مدام توئيتر و اينستاگرام بودم و تهوع گرفتم از حجم خوشبختي مردم.
+ 1396/8/26ساعت 00:49 ،فلانی |