نشسته م در کُپه ای از کتاب و چیزمیز و دارم Breathe گوش می دم و استرس دارم که حموم و انتخاب اکسسری (#مامان :د) و موآم و اینکه نمیخوام آرایش کنم و خوشحالم از فردا
نشسته م در کُپه ای از کتاب و چیزمیز و دارم Breathe گوش می دم و استرس دارم که حموم و انتخاب اکسسری (#مامان :د) و موآم و اینکه نمیخوام آرایش کنم و خوشحالم از فردا و پسفردا و پسونفردا و زهرا و نمی دونم چه جوری میخوام با سحر مواجه شم و نمی دونم چی درسته چی غلط (#زهرا) و تراپی تراپی تراپی. هاا یادم باشه به مامان بگم و یادم باشه زنگ بزنم به اونجا واسه کلاس تحلیل شخصیت :/ و یادم باشه فرانسه برم.


+ 1395/6/3ساعت 14:14 ،فلانی |