امروز تمیز کردم.دسته‌بندی کردم، انتخاب کردم چه‌چیزی را نگه دارم و چه‌چیزی را نه، با خودم کلنجار رفتم، گاهی برنده شدم و گاهی باختم.تهش من ماندم، دو جعبه برای بیر
امروز تمیز کردم.
دسته‌بندی کردم، انتخاب کردم چه‌چیزی را نگه دارم و چه‌چیزی را نه، با خودم کلنجار رفتم، گاهی برنده شدم و گاهی باختم.
تهش من ماندم، دو جعبه برای بیرون دادن و یک کشوی مرتب.


+ 1395/6/12ساعت 19:20 ،فلانی |