ولی آخه این آدمها رو از کجا بیارم؟از نشست های بیست تا سی مثلا؟ از آیسک؟ از انجمن علمی؟
ولی آخه این آدمها رو از کجا بیارم؟
از نشست های بیست تا سی مثلا؟ از آیسک؟ از انجمن علمی؟


+ 1395/6/14ساعت 00:14 ،فلانی |