این که از دست آدمها عصبانی ام secretly. نه که کاری کرده باشن، فقط ناامیدم کرده ن و این بدترین گناه دنیاست.
این که از دست آدمها عصبانی ام secretly. نه که کاری کرده باشن، فقط ناامیدم کرده ن و این بدترین گناه دنیاست.
+ 1395/6/14ساعت 00:15 ،فلانی |