چقدر همه چیز گیج کننده و سخته.درباره ی رشته مخصوصا.چه قدر هیچکس هیچی نمی دونه.
چقدر همه چیز گیج کننده و سخته.
درباره ی رشته مخصوصا.
چه قدر هیچکس هیچی نمی دونه.


+ 1395/6/14ساعت 00:17 ،فلانی |