فکت:من فکر میکردم روسپی رو میخونن rospi ولی مثکه واوش خونده میشه. ینی roospi عه.هشتگ چیزهایی که از نمایش سقراط آموختم
فکت:
من فکر میکردم روسپی رو میخونن rospi ولی مثکه واوش خونده میشه. ینی roospi عه.
هشتگ چیزهایی که از نمایش سقراط آموختم

+ 1395/6/19ساعت 17:30 ،فلانی |