میدونی؟ دوست دارم ادا در بیارم که آره آیم اور سحر و اصلا این طوری بهتره واسه جفتمون و اینا، اما پسفردا که رفتم دانشگا و دیدمش و دلم خواست باهاش معاشرت کنم و اون
میدونی؟ دوست دارم ادا در بیارم که آره آیم اور سحر و اصلا این طوری بهتره واسه جفتمون و اینا، اما پسفردا که رفتم دانشگا و دیدمش و دلم خواست باهاش معاشرت کنم و اون به راحتی کَند و رفت و از دست خودم عصبانی شدم، می بینیم واقعا برام تموم شده یا نه.
+ 1395/6/19ساعت 17:33 ،فلانی |