مینیمالیزم هر روز برام جذاب تر میشه.کاملا میتونم بفهمم چه زندگی راحت تری دارن مینیمالیست ها.
مینیمالیزم هر روز برام جذاب تر میشه.
کاملا میتونم بفهمم چه زندگی راحت تری دارن مینیمالیست ها.

+ 1395/6/19ساعت 18:17 ،فلانی |