کریمینال مایندز یه جاهایی قلبم رو شکست واقعا. از Nathan که بگذریم -و بگذریم، چون حرف دارم راجب اون- یه عالمه دیگه از کریمینال ها قلبم رو شکستن ولی هیچ کدوم مثل
کریمینال مایندز یه جاهایی قلبم رو شکست واقعا. از Nathan که بگذریم -و بگذریم، چون حرف دارم راجب اون- یه عالمه دیگه از کریمینال ها قلبم رو شکستن ولی هیچ کدوم مثل آقاهه نبود که فکر می کرد جنگه هنوز، و تهش میخواست پسره رو پروتکت کنه و شلیک کردن بهش.
هیچ‌کس به اندازه ی اون بی‌گناه و طفلکی نبود، حتی کیدنپر ِ رید (که طفلکی بود قطعا)

+ 1395/8/4ساعت 18:41 ،فلانی |