گاهی هم آدم داره ترجمه میکنه و Kebnekajse گوش میکنه که یهو، out of thin air، تصویر فروشگاه خانه ی هنرمندان میاد تو سرش و قلبش میگه کاش اونجا بودی الان.کاش اونجا
گاهی هم آدم داره ترجمه میکنه و Kebnekajse گوش میکنه که یهو، out of thin air، تصویر فروشگاه خانه ی هنرمندان میاد تو سرش و قلبش میگه کاش اونجا بودی الان.
کاش اونجا بودیم.
I fucking miss you.
باید برگردم سر ترجمه م، وگرنه میگفتم اگه اونجا بودیم و میگفتی ببین دستام چقد سردن، دستت و میگرفتم تو دستم تا گرم شه.
بعد بهت میگفتم کاش میشد باهات بخوابم ولی نمیخوابم چون میدونم سالها خاطره ش رو دوشم سنگینی خواهد کرد.
چون میدونم وسط بوسیدن ت گریه م میگیره.
چون تو مال من نیستی.
چون مال من نبوده ی و از هزار سال قبل اینو می دونستم و هزار ساله سعی می کنم باهاش کنار بیام و نمیشه.

+ 1395/9/19ساعت 16:05 ،فلانی |