دلم تنگ شده بود برای این جا :) آخیش.خب، من باید یه روز بشینم جمع بندی کنم امسالم رو، قبل از شروع سال جدید. فردا که نمیشه، پسفردا و پسونفردا شاید بشه اگه نرم مسا

دلم تنگ شده بود برای این جا :) آخیش.


خب، من باید یه روز بشینم جمع بندی کنم امسالم رو، قبل از شروع سال جدید. فردا که نمیشه، پسفردا و پسونفردا شاید بشه اگه نرم مسافرت.

چقد حرف دارم بزنم. آخ که چه سالی بود امسال!


+ 1395/12/22ساعت 22:44 ،فلانی |